ข้อมูลการสั่งซื้อ

ประวัติเบื้องต้น เลือกแพกเกจประกันภัย ข้อมูลการสั่งซื้อ การชำระเงิน เสร็จเรียบร้อย

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด การปกปิดข้อมูลเท็จจริงใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฎิเสธความรับผิดชอบได้
  • PrakunRod เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เราไม่มีนโยบายขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น หรือนำมาใช้ในการเสนอขายสินค้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ระบบออนไลน์ 100%
  • สั่งซื้อทางหน้าเว็บ ได้กรมธรรม์ชัวร์
ข้อมูลประกัน: กรุงเทพประกันภัย / แพทย์กลุ่ม 2 คุ้มครอง 1 ล้าน / ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์
วันเริ่มคุ้มครอง:
คุ้มครองย้อนหลังไม่ได้ ควรระบุวันเริ่มคุ้มครองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน / สั่งซื้อในวันหยุด สามารถขอเริ่มคุ้มครองได้เร็วสุด คือวันทำการถัดไป
ระบบออนไลน์ 100%
สั่งซื้อทางหน้าเว็บ ได้กรมธรรม์ชัวร์
คำนำหน้า:
ชื่อ นามสกุล:
เพศ:
วันเกิด:
เลขบัตรประชาชน:
  • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ใส่ตัวเลขเท่านั้น ไม่เว้นวรรค หรือใส่ขีด -
  • หากเป็นชาวต่างชาติ ใช้เลข passport โดยกรอกเลข 0 นำหน้า เพื่อให้ครบ 13 หลัก
ความเชี่ยวชาญการแพทย์:
ที่อยู่ผู้เอาประกัน:
ใส่รหัสไปรษณีย์ด้วย
อีเมล:
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง เราแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อไปยังอีเมลนี้ แนะนำใช้อีเมลส่วนตัว เช่น gmail, hotmail ดีกว่าการใช้อีเมลบริษัทที่ทำงาน
เบอร์มือถือ:
ใส่ตัวเลขเท่านั้น โดยไม่มีเครื่องหมายขีด หรือ วงเล็บ ตัวอย่าง: 0845678901
ชื่อผู้รับ:
ที่อยู่จัดส่ง:
ระบบจะพิมพ์ label นี้ติดหน้าซองจดหมาย ** สำคัญ ** กรุณาตรวจทาน เลขที่บ้าน ถนน ซอย ฯลฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใส่รหัสไปรษณีย์ด้วย
เลือกวิธีจัดส่ง:
ฟรี แจ้งเลขกรมธรรม์ทางอีเมลและ SMS ทันทีที่ออกกรมธรรม์เสร็จเรียบร้อย

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และนำส่งข้อมูลแก่บริษัทประกันเพื่อขอเอาประกัน และเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หากมีการร้องขอ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และ ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลติดต่อผู้เอาประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการทำประกัน แจ้งเตือนเมื่อกรมธรรม์ใกล้หมดอายุ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท