การประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์


การประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
Medical malpractice liability
เช็คเบี้ยประกันภัยความรับผิดวิชาชีพแพทย์ได้ที่ ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์

ความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ เกิดได้กับมนุษย์ทุกคนและการทำงานในทุกสาขาอาชีพ หากแพทย์ให้การรักษาและเกิดความผิดพลาดดังกล่าวขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือญาติไม่พอใจและเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ หรือต่อชีวิต ซึ่งแพทย์จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ย่อมส่งผลกระทบต่อแพทย์ในหลายด้าน

แนวโน้มในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เปลี่ยนจาก Doctor-patien relationship สู่พ่อค้ากับลูกค้า Provider-client relationships ยิ่งค่ารักษาแพงขึ้น ยิ่งส่งผลให้ความคาดหวังในผลการรักษาสูงขึ้น และเมื่อมีความผิดพลาดในการประกอบเวชกรรม วงเงินเรียกร้องที่แพทย์จะต้องชดใช้สูงขึ้นด้วย

ประกันผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ จะเข้ามาช่วยบรรเทาความรับผิดทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น 2 ด้านหลักๆ คือ
1. คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย (โปรดศึกษา Claims made basis เพิ่มเติม)
2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

Medical Malpractice liability สามารถซื้อประกันนี้ได้จาก บริษัทประกันวินาศภัยที่จำหน่าย เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย เป็นต้น

สำหรับแพทย์ที่สนใจ Medical malpractice liability เนื่องจากกรมธรรม์นี้เป็นประเภท Claims made basis ซึ่งต่างจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ที่ส่วนมากจะคุ้นเคยและแพร่หลาย ท่านจึงควรศีกษาเรื่อง Claims made basis และ Retroactive date ก่อนทำประกัน คลิกที่นี่

อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:55

ประกันภัยรถยนต์