รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัคคีภัย


รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัคคีภัย

- สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคาร(ไม่รวมรากฐาน)
- เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง การตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
- สต็อกสินค้า หมายถึง วัตถุดิบ สินค้ากึ่งผลิต สินค้าสำเร็จรูป วัสดุบรรจุภัณฑ์ (ระบุประเภทของสินค้าอย่างชัดเจนด้วย)
- เครื่องจักร หมายถึง เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่
- อื่น ๆ หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถจัดเข้าในหมวดหมู่ข้างต้นได้ เช่น ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ฯลฯ

อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:48

ประกันภัยรถยนต์