ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายหรือไม่ อย่างไร


หากผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุไม่เคยได้รับใบอนุญาตใบขับขี่ อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มครองได้บางส่วน โดยต้องแยกพิจารณาความคุ้มครองเป็นหมวดๆ ไป มีกรณีที่สำคัญดังนี้
  • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกคุ้มครอง ประกันต้องจ่ายค่ารับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สิน เต็มจำนวน และไม่สามารถเรียกเงินจากผู้เอาประกันได้
  • ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายถูกคุ้มครอง
  • ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิดไม่คุ้มครอง
  • ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่เป็นกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ และผู้ขับขี่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครอง เนื่องจาก กรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ ให้ถือว่าบริษัทประกันได้พิจารณาความสามารถของผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ดีแล้ว ตอนรับทำประกัน แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัทประกันจะขอเอกสารใบขับขี่ของผู้ที่ต้องการระบุเป็นผู้ขับขี่ ก่อนทำประกันอยู่แล้ว
  • ความคุ้มครองกรณีรถหาย น้ำท่วมคุ้มครอง เนื่องจากความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภัยกรณีเหล่านี้
อัพเดต: 19 ก.ย. 58 - 09:47

ประกันภัยรถยนต์