AZCP: PA My Easy Care


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
  • ผู้เอาประกันอายุ 3-60 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มทำประกันครั้งแรก
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  • ไม่มีอาการเกี่ยวกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อ HIV หรือมีความพิการทางร่างกายของอวัยวะส่วนใด
  • ทำทุนประกันสูงสุดได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี เช่น หากรายได้ต่อปี 150,000 บาท สามารถทำทุนประกันสูงสุด 1,500,000 บาท
  • อาชีพกลุ่ม C (เช่น ผู้ทำงานใช้เครื่องจักร ผู้ใช้แรงงาน ผู้ทำงานนอกออฟฟิศเป็นประจำ) สามารถซื้อทุนประกันได้สูงสุด 500,000 บาท
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถซื้อทุนประกันได้สูงสุด 200,000 บาท
  • สำหรับอาชีพพนักงานส่งของหรือเอกสาร รับเฉพาะพนักงานส่งของโดยรถยนต์เท่านั้น ไม่รับผู้ประกอบอาชีพส่งของโดยมอเตอร์ไซค์ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เอาประกันที่มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
อัพเดต: 2 พ.ย. 58 - 11:56
ประกันภัยรถยนต์