ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง จริงหรือ ?


ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง จริงหรือ ?

จริง เนื่องจากมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ "หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์"
 • 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์


จากข้อความที่ระบุไว้ข้อ 9.4 นี้ จึงมี 3 ประเด็นย่อย 
 1.  ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ คืออะไร ?
  “ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ” หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท และรวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย เนื่องจากเจตนารมณ์ถือความสามารถเป็นสำคัญ ฉะนั้น เมื่อมีใบอนุญาตขับรถยนต์ใดๆ แล้ว แม้จะผิดประเภทกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครอง เช่น มีใบอนุญาตขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไปขับขี่รถบรรทุก หรือไปขับรถรับจ้างสาธารณะ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
 2. กรณีใดคือ ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย ?
  ต้องพิจารณาจากหลักที่ว่าเมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาคำสั่งลงโทษของเจ้าหน้าที่แล้ว (ไม่ว่าจะลงโทษด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็ตาม) ผู้ขับขี่คนดังกล่าวจะต้องไปอบรมหรือสอบเพื่อขอออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่หรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำถือว่าใบอนุญาตขับขี่เดิมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ เพราะการตัดสิทธิตามกฎหมาย ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อนี้ จะต้องถึงขนาดเสมือนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
 3. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่อาจนำมาใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้
  แต่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับข้อยกเว้นข้อ 9.4 นี้
 • บริษัทไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย  เช่น แดงขับรถยนต์คันเอาประกันภัยจอดติดสัญญาณไฟอยู่ ปรากฏว่ามีรถที่ดำขับมาด้วยความเร็วสูง พุ่งชนท้ายรถแดงได้รับความเสียหาย แม้ขณะเกิดเหตุแดงไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่เลยก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ของแดงเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของแดงผู้ขับขี่แต่อย่างใด

ที่มา คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๕๒
เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

อัพเดต: 2 ม.ค. 62 - 14:33

ประกันภัยรถยนต์