ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถกรณีใช้รถในทางผิดกฎหมาย คืออะไร ?ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถกรณีใช้รถในทางผิดกฎหมาย คืออะไร ?

อ้างถึงเงื่อนไขของประกันรถยนต์
  • ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
    - 8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ใช้ขนยาเสพย์ติด เป็นต้น
  • ข้อยกเว้นดังกล่าว มีเจตนาจะยกเว้นการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ในการทำผิดกฎหมายโดยตรงเท่านั้น เช่น ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด แต่มิได้หมายความหมายรวมถึงการทำผิดกฎจราจร เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจร การบรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น
  • กรณีอย่างไรที่จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป เช่น การขับรถยนต์บรรทุกคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายตาม 8.2 หรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากเป็นการบรรทุกคนต่างด้าว เพื่อหลบหนีเข้าเมืองโดยตรง จึงถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย แต่หากเป็นกรณีที่คนต่างด้าวนั้น หลบหนีเข้ามาอาศัย ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว แม้คนเหล่านั้นจะโดยสารรถยนต์ไปด้วยกัน เพื่อไปทำงาน หรือทำธุระอื่นใด ต้องถือว่าเป็นการใช้รถเพื่อบรรทุกคนโดยสาร อันถือได้ว่า เป็นการใช้ประโยชน์จากการมีรถยนต์ หรือใช้รถตามปกติทั่วไป มิใช่ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
อัพเดต: 24 ก.ย. 61 - 22:21

ประกันภัยรถยนต์