เปรียบเทียบเว็บไซต์ ประกันเดินทาง


ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ เช่น บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, ค่าใช้จ่ายในเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาล, เที่ยวบินยกเลิก, กระเป๋าล่าช้า, ทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
ความเห็น PrakunRod: ประโยชน์สำหรับการทำประกันเดินทางต่างประเทศ
  • ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ขณะอยู่ต่างประเทศ เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
  • ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ สามารถติดต่อประกันเพื่อรับความช่วยเหลือได้ หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
  • ทำเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศกลุ่มเชงเก้น