ระยะเวลาในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


ระยะเวลาในการจัดทำ พ.ร.บ.
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 คปภ. บังคับให้ส่งข้อมูลลูกค้าที่ทำ พ.ร.บ. ในระบบออนไลน์ แบบ Real Time ดังนั้น กรมธรรม์พ.ร.บ. จะต้องจัดทำให้เสร็จในวันเริ่มคุ้มครอง เพราะไม่สามารถคีย์ข้อมูลย้อนหลังได้โดยทั่วไป พ.ร.บ. ที่ตัวแทน/ นายหน้าสามารถคีย์ข้อมูลเองได้ จะจัดทำเสร็จในวันทำการเดียวกันกับที่ได้รับข้อมูลคำสั่งซื้อและชำระเบี้ยประกันแล้ว

ระยะเวลาในการจัดทำ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ
โดยทั่วไปกรมธรรม์ชั้น 1 ใช้เวลาจัดทำประมาณ 15-30 วัน ส่วนกรมธรรม์ประเภทอื่นจะเร็วกว่า

ปัจจัยที่ทำให้ระยะเวลาในการจัดทำกรมธรรม์ แตกต่างกัน
1. นายหน้าออกกรมธรรม์เอง หรือบริษัทรับประกันเป็นผู้ออกกรมธรรม์ ซึ่งกรมธรรม์ที่นายหน้าออกเองได้ที่สำนักงาน จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ ส่วนกรมธรรม์ที่บริษัทประกันเป็นผู้ออกจะช้ากว่าเพราะต้องรวมเวลาในการจัดส่งมาที่นายหน้าด้วย

2. กรมธรรม์ที่มีการขออนุมัติพิเศษ จะใช้เวลานานกว่าปกติ เช่น มีการขอเปลี่ยนนายหน้าที่ดูแล, การเพิ่มทุนประกันกรณีพิเศษ, การขออนุโลมส่งเอกสารไม่ครบ

3. การออกกรมธรรม์ผิด หากมีการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และพบว่ามีการออกกรมธรรม์ผิด จะต้องมีการขอสลักหลังแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ สกุล สะกดไม่ถูกต้อง, ทุนประกันไม่ตรงกับใบคำขอ, เลขตังถังผิดหรือตกหล่น

4. การรอตรวจสภาพรถ สำหรับประกันภัยชั้น 1

5. การรอเช็คประวัติดีสำหรับรถที่ต้องการโอนย้ายประวัติดี ซึ่งบริษัทรับประกันภัยบางแห่ง อาจรอเช็คประวัติดี 7 วันก่อนประกันเดิมหมดอายุ ทำให้การจัดทำกรมธรรม์ล่าช้าออกไป
อัพเดต: 14 ต.ค. 56 - 12:44

ประกันภัยรถยนต์