หลักการ cash before cover คืออะไร


ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 สำหรับประกันภัยรถยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยก่อน หรือตรงกับวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครอง

รายละเอียดแบ่งเป็นกรณี บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยก่อนหรือตรงกับวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครอง แต่กรณีบริษัทประกันภัยส่งกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ถึงแม้ยังไม่ชำระเบี้ยประกัน ให้ถือว่ากรมธรรม์มีผลคุ้มครอง

นิติบุคคล ต้องชำระเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคล ยังไม่ชำระเบี้ยประกันภัย
1. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง ยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไข
2. เกินกำหนด 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง กรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันทีถือว่าไม่ประสงค์จะเอาประกันอีกต่อไป
อัพเดต: 18 ต.ค. 56 - 00:58

ประกันภัยรถยนต์