ตัวแทน กับ นายหน้า คือใคร และต่างกันอย่างไร


เราอาจได้ยินคำว่า “ตัวแทน” กับ “นายหน้า” ใช้คู่กันอยู่บ่อยๆ จนอาจคิดว่าเป็นคำเดียวกัน หรือมีความหมายเหมือนกัน แต่สำหรับธุรกิจประกันภัยแล้ว 2 คำนี้มีความหมายต่างกันชัดเจน

ตัวแทน (Agent) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ซึ่งจะมองว่าเป็นคล้ายพนักงานของบริษัทก็ได้ เพราะตัวแทนสามารถทำบริษัทที่ตนสังกัดได้เพียงบริษัทเดียว ดังนั้นในการนำเสนอขายประกัน จึงขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น

นายหน้า (Broker) คือ ผู้ทำหน้าที่ชี้ช่องหรือจัดหาช่องทางทำประกันให้กับผู้เอาประกันภัย นายหน้าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ข้อดีของนายหน้าคือมีอิสระในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็ได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
อัพเดต: 20 ต.ค. 56 - 00:01

ประกันภัยรถยนต์