ปรับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลของค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ร.บ. ต้นปี 2557


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จากประกันภัยภาคบังคับ โดย
เดิม ค่ารักษา ตามค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อคน ค่าปลงศพ 3.5 หมื่นบาทต่อคน รวมเป็นไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อคน
เป็น ค่ารักษา ตามค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน ค่าปลงศพ 3.5 หมื่นบาทต่อคน รวมเป็นไม่เกิน 6.5 หมื่นบาทต่อคน

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดเหตุแล้วไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท จากเดิมได้แค่ 1.5 หมื่นบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอกับอัตราค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันแล้ว
อัพเดต: 23 ต.ค. 56 - 20:50

ประกันภัยรถยนต์