เรียกร้องค่าเสียโอกาสกรณีไม่ได้ใช้รถระหว่างซ่อมได้หรือไม่


กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกและต้องเสียโอกาสในการใช้รถในช่วงเวลาเอารถเข้าซ่อม สามารถเรียกร้องกับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ หรือหากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดมีประกันภาคสมัครใจ ก็สามารถเรียกร้องให้บริษัทรับประกันภัยของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ให้เป็นผู้ชดเชยค่าเสียโอกาสนี้ได้ ตามหมวดความคุ้มครองบุคคลภายนอกของกรมธรรม์ภาคสมัครใจของคู่กรณีที่ก่อเหตุความเสียหาย

การเรียกร้องควรทำเป็นหนังสือถึงบริษัทรับประกันภัยของรถคันเอาประกันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเรียกร้องตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทางโดยแท็กซี่ ในช่วงเวลาที่ต้องรอซ่อมรถ เป็นต้น
อัพเดต: 23 ต.ค. 56 - 22:49

ประกันภัยรถยนต์