ประกันโควิด คัฟเวอร์ (กรุงเทพประกันภัย) ถูกสุดๆ ซื้อออนไลน์ได้ ตรวจเจอ จ่าย 50,000 บาท


ประกันโควิด โดยกรุงเทพประกันภัย - ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 จ่าย 50,000 บาท


เบี้ยรวม 699 บาท

*** กรมธรรม์จัดส่งทางอีเมล และ SMS ***
*** ประมาณการจัดส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง ***
*** ช่องทางชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต เท่านั้น ***

สั่งซื้อประกัน โควิด คัฟเวอร์ คลิกที่นี่

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ข้อ 1. การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 50,000
ข้อ 2. ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000
ข้อ 3. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 500,000
ข้อ 4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) 50,000
เงื่อนไขการรับประกัน
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
หมายเหตุ
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สั่งซื้อประกัน โควิด คัฟเวอร์ คลิกที่นี่