ประกันโควิด คอมพลีท (กรุงเทพประกันภัย) ถูกสุดๆ ซื้อออนไลน์ได้ ตรวจเจอ จ่ายเงินก้อน + รักษา + แพ้วัคซีน


โควิด คอมพลีท - ประกันโควิดที่คุ้มครองครอบคลุมที่สุด รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย


เบี้ยรวม 259 บาท

*** กรมธรรม์จัดส่งทางอีเมล และ SMS ***
*** ประมาณการจัดส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง ***
*** ช่องทางชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต เท่านั้น ***

สั่งซื้อประกัน โควิด คอมพลีท คลิกที่นี่

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10,000
ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 300,000
ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว 5,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000
กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 300,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) 30,000
เงื่อนไขการรับประกัน
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
ข้อยกเว้น
 • การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
หมายเหตุ
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สั่งซื้อประกัน โควิด คอมพลีท คลิกที่นี่