การเคลมสินไหม สำหรับประกันสุขภาพตามฟิต


การเคลมประกันสุขภาพ ตามฟิต แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1 กรณีเข้าโรงพยาบาลในโครงการ ให้ผู้เอาประกันแสดงบัตรประกันสุขภาพ SMK HEALTH CARE และปฎิบัติตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลกำหนด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาแต่อย่างใด
2 กรณีเข้าโรงพยาบาลนอกโครงการ ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและนำเอกสารมาเบิกคือจากบริษัทรับประกัน โดยใช้เอกสาร เช่น แบบคำร้องเรียกค่ารักษาพยาบาล HS02, ใบรับรองแพทย์, ใบสรุปค่าใช้จ่ายรพ., ใบเสร็จรับเงิน หากเป็นการเคลมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต้องใช้ สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ และ film X Ray ถ้ามี

จะเห็นว่า การเคลมสินไหมประกันสุขภาพ จากโรงพยาบาลนอกโครงการจะยุ่งยาก และต้องใช้เอกสารมาก ทางเราแนะนำให้ลูกค้า ผู้เอาประกันเข้าโรงพยาบาลในโครงการ เพื่อความสะดวกในการเคลมสินไหม
อัพเดต: 25 ธ.ค. 56 - 23:43

ประกันภัยรถยนต์