ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันสุขภาพ


ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเบี้ยประกันสุขภาพคือ

1 อายุ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมาก จะมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าผู้เอาประกันภัยอายุน้อย เนื่องจากประสิทธิภาพในการซ่อมแซมร่างกายหลังเจ็บป่วยจะลดลง และโอกาสมีโรคแทรกซ้อนสูงกว่า ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงกว่า

2 เพศ เนื่องจากเพศหญิงใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยมากกว่าเพศชาย บริษัทรับประกันจึงอาจรับประกันโดยพิจารณาอัตราเบี้ยประกันของเพศหญิง สูงกว่าเพศชาย

3 ประวัติสุขภาพ บุคคลที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือการเข้ารับการรักษาพยาบาล ย่อมมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเรื้อรังหรือทุพพลภาพเป็นเวลานานในอนาคตน้อยกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อย อาจส่งผลให้บริษัทประกัน พิจารณาอัตราเบี้ยประกันของผู้ที่มีประวัติสุขภาพดีต่ำกว่าผู้เอาประกันที่มีประวัติสุขภาพร่างกายอ่อนแอ

4 อาชีพ อาชีพจะแสดงถึงโอกาสที่ผู้เอาประกันจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัย เช่น ผู้ที่ทำงานในสำนักงานมีโอกาสเจ็บป่วยน้อยกว่าผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ

5 การดำเนินชีวิต ผู้ที่ใช้ชีวิตโลดโผน เล่นกีฬาเสี่ยงอันตราย จะมีโอกาสบาดเจ็บ และเจ็บป่วยมากว่าผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

6 ความคุ้มครองและจำนวนเงินเอาประกัน ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เบี้ยประกันสูงขึ้น

7 จำนวนบุคคล สำหรับการประกันภัยแบบกลุ่ม จำนวนผู้เอาประกันที่มากขึ้นย่อมจะมีการกระจายความเสี่ยงภัยได้มากตามไปด้วย มีผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยถูกลง
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:51

ประกันภัยรถยนต์