รู้จัก คปภ. คือใคร ทำหน้าที่อะไร คุ้มครองประชาชนด้านใด ?


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:สำนักงาน คปภ. "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบาย ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

มีภารกิจ ดังนี้
1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

วิสัยทัศน์ (VISION)
สำนักงาน คปภ. จะทำให้ สาธารณชน มีความรู้ ความสามารถและเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
  • พ.ศ. 2472 จัดตั้ง "กองควบคุมบริษัทประกันภัย" ภายใต้กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม
  • พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกควบคุมประกันภัย" กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ
  • พ.ศ. 2495 ยกฐานะขึ้นเป็น "กองประกันภัย" กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ
  • พ.ศ. 2511 เปลี่ยน "กองประกันภัย" มาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ
  • พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อเป็น"สำนักงานประกันภัย" สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • พ.ศ. 2533 เปลี่ยนชื่อกรมจากสำนักงานประกันภัยเป็น "กรมการประกันภัย"
  • พ.ศ. 2550 เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"


ที่อยู่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900
Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
http://www.oic.or.th/th
อัพเดต: 2 มี.ค. 59 - 16:38

ประกันภัยรถยนต์