แนวทางดำเนินการสำหรับลูกค้าเอเชียประกันภัย กรณีบริษัทถูกสั่งปิด


ตามที่บมจ.เอเชียประกันภัยถูกสั่งปิดกิจการเพราะมีฐานะการเงินไม่มั่นคงนั้น กรมธรรม์ของเอเชียประกันภัยจะถูกบอกยกเลิกและคืนเงิน ซึ่งลูกค้ามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้
รอรับหนังสือบอกยกเลิกกรมธรรม์ และนำไปติดต่อรับเบี้ยส่วนที่เหลือคืน
ส่วนนี้ดำเนินการโดย กองทุนประกันวินาศภัย
 • รอรับหนังสือบอกยกเลิกกรมธรรม์ทางไปรษณีย์
 • ในหนังสือจะระบุว่ากรมธรรม์สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ และได้รับเงินคืนเท่าไหร่
 • นำหนังสือนี้ไปยื่นคำทวงหนี้ที่กองทุนฯ/คปภ. เพื่อรับเงินคืน -- หรือ -- ติดต่อบริษัทประกันที่เข้าร่วม เพื่อใช้ยอดเงินที่ได้คืนเป็นส่วนลดในการซื้อกรมธรรม์ใหม่
อัพเดต 8/11/64
 • *** กรุณารอหนังสือบอกยกเลิกกรมธรรม์ จากกองทุนฯ
 • เริ่มมีผู้เอาประกันได้รับหนังสือบอกยกเลิกจากกองทุนฯ ทางไปรษณีย์แล้ว โดยหนังสือมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้
  • ให้กรมธรรม์สิ้นสุดในวันที่ 15 ธ.ค. 64
  • แจ้งยอดเบี้ยประกันที่จะได้คืน ตามเวลาที่เหลืออยู่
  • กำหนดเวลายื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนฯ 15 ธ.ค. 64 - 14 ก.พ. 65
 • หากมีความคืบหน้า เราจะอัพเดตข้อมูลในหน้านี้
ช่องทางยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย
 • ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมลงทะเบียนตอบรับ
  • กองทุนประกันวินาศภัย
   1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 • ยื่นผ่านระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ (ออนไลน์) ที่ https://rps-sev.gif.or.th
 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่
  • กองทุนประกันวินาศภัย
   อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15
   เลขที่ 1010 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
   โทร 0-2791-1444 ต่อ 11-15 และ 21-24
  • สำนักงานคปภ.ส่วนกลาง (ถ.รัชดา) / คปภ.บางนา / คปภ.ท่าพระ / คปภ.จังหวัด ทั่วประเทศ / โทร 1186
เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำทวงหนี้
 • ใบยืนยันสิทธิขอรับเงินและยื่นคำทวงหนี้ (เอกสารแนบในจดหมายที่ได้รับจากกองทุนฯ)
 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีเป็นบริษัท: หนังสือรับรองนิติบุคคล + สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ ผู้มีอำนาจ เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีกรมธรรม์มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว กรณีต้องการทำประกันใหม่
ทางเลือก 1: ติดต่อบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ เพื่อนำเบี้ยประกันส่วนที่เหลือมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
 • กรมธรรม์ที่ซื้อใหม่ คุ้มครอง 1 ปี (ไม่สามารถซื้อตามระยะเวลาที่เหลือได้)
 • นำหนังสือที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ
ทางเลือก 2: ซื้อประกันใหม่กับ prakunrod.com โดยมีส่วนลดพิเศษ
 • ลูกค้าเดิม prakunrod.com ที่ประกันเอเชียยังไม่หมดอายุ
  • ใส่โค้ดส่วนลด ASIA5
  • ลด 5% | สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
  • ต้องใช้อีเมลเดียวกับตอนที่เคยซื้อประกันเอเชีย
 • บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ
  • ใส่โค้ดส่วนลด ASIA3
  • ลด 3% | สูงสุดไม่เกิน 300 บาท
 • ลด on top จากราคาส่วนลดหน้าเว็บ
 • โค้ดส่วนลดใช้ได้ 16 ต.ค.-31 ธ.ค. 64
 • เช็คราคาและสั่งซื้อทางหน้าเว็บ คลิกเริ่มต้นที่นี่
ข้อแนะนำจาก prakunrod.com
 • ถึงแม้กองทุนประกันวินาศภัยจะเปิดรับชำระหนี้ตามข้อผูกพันของกรมธรรม์ เรายังคงแนะนำให้ลูกค้าทำประกันใหม่โดยเร็วที่สุด เนื่องจากภายใต้กรมธรรม์ของเอเชียประกันภัย บริษัทถูกปิดกิจการแล้ว จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ออกไปสำรวจภัย ฯลฯ และลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่าเสียหายต่างๆ ด้วยตัวเองก่อน จากนั้นติดตามหนี้จากกองทุน ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ต่างจากกรมธรรม์ที่คุ้มครองโดยบริษัทประกันที่มีสถานะปกติ
คำเตือน
 • ข้อแนะนำข้างต้นคำนึงถึงความสะดวกสบายที่จะมีบริษัทประกันให้บริการหากเกิดเหตุเป็นสำคัญ
 • การทำประกันใหม่ตอนนี้ อาจมีช่วงเวลาคุ้มครองที่ทับซ้อนกันกับกรมธรรม์ของเอเชียที่จะถูกบอกยกเลิก
 • หากลูกค้ากังวลว่าจะมีกรมธรรม์ซ้อนกันโดยไม่มีประโยชน์ คำแนะนำข้างต้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับท่าน
อัพเดต: 8 พ.ย. 64