สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร


สินไหมกรุณา คือ เงินสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจ่ายให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ กรณีที่อาจได้รับค่าสินไหมกรุณา เช่น กรณีที่ "ก่ำกึ่ง" ในการตีความ, กรณีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อสังคมจากภัยพิบัติใหญ่ เป็นต้น

การร้องขอสินไหมกรุณานิยมทำผ่านตัวกลาง เช่น ตัวแทน นายหน้า หรือคปภ. สำหรับการพิจารณาจำนวนเงินเพื่อจ่ายสินไหมกรุณาโดยมากจะพิจารณาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของความเสียหายจริง และในกรณีที่เป็นภัยพิบัติใหญ่มีค่าความเสียหายถึงระดับประกันต่อที่บริษัทประกันได้ทำไว้ การจ่ายสินไหมกรุณาต้องได้รับการอนุมัติจากรีอินชัวเรอร์ด้วย
อัพเดต: 24 พ.ย. 56 - 07:01

ประกันภัยรถยนต์