หลักพิจารณาการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


- ผู้เอาประกันต้องแสดงตนด้วยบัตรประชาชนทุกครั้งพร้อมเอกสารแจ้งงานอื่นๆ ถ้ามี
- การนับอายุ ให้นับปีเกิด จนถึงปีที่ขอเอาประกัน เช่น เกิด พ.ศ. 2515 เอาประกันปี พ.ศ. 2551 คิดอายุ 2551-2515 เท่ากับ 36 ปี
- วงเงินเอาประกันหรือทุนประกัน ไม่ควรเกิน 60 เท่าของเงินเดือน แต่อาจพิจารณาถึงทรัพย์สินส่วนตัวหรือฐานะเช่น เป็นเจ้าของกิจการ ด้วย
- เด็ก แม่บ้าน ที่ไม่มีรายได้ โดยทั่วไป ไม่ควรเอาประกันเกิน 300,000 บาท
- พิจาณาอัตราเบี้ย ตามการแบ่งชั้นของอาชีพ
- ผู้ขอเอาประกันต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ หากไม่ระบุจะพิจารณาแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาท
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:52

ประกันภัยรถยนต์