คำจำกัดความที่ควรรู้ในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

คำจำกัดความที่ควรรู้ในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

"แพทย์"
หมายความถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ให้ทำการบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในอาณาเขตที่ได้รับอนุญาตนั้นซึ่งใม่ใช่ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส ผู้ปกครอง ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยหรือตัวแทน

"พยาบาล"
หมายความถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมายในอาณาเขตนั้น

"กระเป๋าเดินทางส่วนตัว"
หมายความถึง กระเป๋าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่นำไปหรือซื้อเพิ่มเพื่อใช้ส่วนตัวในระหว่างการเดินทาง รวมถึงทรัพย์สิน เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ใม่รวมถึงกระเป๋าสะพายสำหรับสุภาพสตรี หรือกระเป๋าถือของสุภาพบุรุษ

"การลักทรัพย์"
หมายความถึง การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

"การชิงทรัพย์"
หมายความถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

"การปล้นทรัพย์"
หมายความถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

"ระยะเวลาการเดินทาง"
หมายความถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย 

กรณีการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสำคัญ

อัพเดต: 28 ก.พ. 58 - 12:39

ประกันภัยรถยนต์