เบี้ยประกันปรับหลังออกกรมธรรม์ปีต่ออายุไปแล้วเนื่องจากมีเคลม เป็นอย่างไร ?


เบี้ยประกันปรับหลังออกกรมธรรม์ปีต่ออายุไปแล้ว เป็นอย่างไร ?
  • เนื่องจากในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์บางประเภท การคิดเบี้ยประกันจะมีการอ้างอิงประวัติดีเดิมจากประกันปีที่แล้ว ว่าเคลมหรือไม่เคลม เช่น ประกันปีที่แล้วประวัติดี 30% แล้วไม่มีเคลม กรมธรรม์ต่ออายุก็จะคิดส่วนลดประวัติดี 40% เป็นต้น
  • หากแจ้งต่ออายุล่วงหน้าและประกันได้ออกกรมธรรม์ใหม่ปีต่ออายุไปแล้ว โดยคิดประวัติดีจากวันที่แจ้งต่ออายุต่อมามีการแจ้งเคลมในประกันเดิมที่ยังไม่หมดอายุ (เคลมในสัญญากรมธรรม์เดิม) จะทำให้มีการปรับส่วนลดประวัติดี ในกรมธรรม์ต่ออายุ  เช่น ประกันปีที่แล้วประวัติดี 30%  มีเคลม กรมธรรม์ต่ออายุก็จะคิดส่วนลดประวัติดีให้ 20% 
  • จากตัวอย่าง กรมธรรม์ต่ออายุที่ออกกรมธรรม์ล่วงหน้าไปและคิดเบี้ยประกันไปแล้ว โดยคูณส่วนลดประวัติดี 40% จะต้องมีการแก้ไขเบี้ยประกัน โดยคิดส่วนลดประวัติดีที่ 20% เป็นต้น ทำให้อาจมีการปรับเบี้ยใหม่โดยออกสลักหลังเพิ่มเบี้ยในกรมธรรม์ปีต่ออายุที่ได้ออกกรมธรรม์ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดเรื่องการคิดส่วนลดประวัติดี โดยหากไม่ประสงค์ทำประกันในเบี้ยประกันใหม่ สามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ที่ออกแล้วได้ หากประสงค์ทำต่อสามารถชำระเบี้ยเพิ่มเติมตามสลักหลังเพิ่มเบี้ยประกันที่ออกใหม่
การคิดส่วนลดประวัติดีตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด
  • ถ้าในปีที่ผ่านมา ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู่ และในปีนั้นเอง ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทแล้ว (เคลมในกรมธรรม์เดิม ก่อนวันคุ้มครองปีต่ออายุ) ในการต่ออายุการประกันภัย (เบี้ยปีต่ออายุ) สิทธิในการที่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย (การคิดส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุ) จะเป็น ดังนี้
  • (ก) ได้ลดน้อยลงหนึ่งขั้น หากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น ปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 2 จำนวน 30% ในการต่ออายุก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยน้อยลงหนึ่งขั้น คือจะได้ลดในอัตรา 20% แต่หากปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 1 จำนวน 20% ในการต่ออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไม่มีการได้ส่วนลดเลย
  • (ข) ได้ลดน้อยลงสองขั้น แต่ไม่เกินอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ หากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจำนวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย เช่น ปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 3 จำนวน 40% ในการต่ออายุก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยน้อยลงสองขั้น คือส่วนลดที่ได้รับจะเหลืออยู่ในขั้นที่ 1 จำนวน 20%
    แต่หากปีที่ผ่านมาได้รับส่วนลดในขั้นที่ 1 จำนวน 20% ในการต่ออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไม่มีการได้ส่วนลดเลย มิใช่ลดลง 2 ขั้นจนกลายเป็นต้องเสียเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไป
อัพเดต: 23 พ.ย. 61 - 21:28

ประกันภัยรถยนต์