MSIG เปิดตัวแพกเกจประกันภัยชั้น 1 ซ่อมห้างเบี้ยพิเศษ สำหรับรถ City Car


MSIG เปิดตัวแพกเกจประกันภัยชั้น 1 ซ่อมห้าง สำหรับรถ city car
Vios Yaris City Jazz Brio Sonic Almera March ซ่อมห้างรับรถไม่เกิน 3ปี
(รถป้ายแดงหรือจดทะเบียนปี 2012, รถจดทะเบียนปี 2011, รถจดทะเบียนปี 2010)
พิเศษ!! สำหรับสั่งซื้อ ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012 นี้ เท่านั้น

ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน 1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง 10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 2,500,000 บาท

รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัยรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก ตามหน้าตารางกรมธรรม์ ไม่มี

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน 100,000 บาท (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน 100,000 บาท (7 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

คำนวนราคาออนไลน์ได้ที่ ประกันรถ ดอท คอม
เฉพาะทำประกันช่วง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012 นี้เท่านั้น

อัพเดต: 20 พ.ย. 55 - 13:08

ประกันภัยรถยนต์