ทำประกันอุบัติเหตุ (PA) มากกว่า 1 กรมธรรม์ สามารถเคลมได้ทุกกรมธรรม์หรือไม่


กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 
กรณีทำประกันอุบัติเหตุไว้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทเดียวกัน หรือต่างบริษัทกัน เวลาเคลมทำอย่างไร
 • ส่วนของค่ารักษาพยาบาลบริษัทจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น หากทำประกันอุบัติเหตุไว้หลายกรมธรรม์  ผู้เอาประกันจะเบิกค่ารักษาได้ไม่เกินที่จ่ายไปเท่านั้น  เช่น มีกรมธรรม์ PA 2 กรมธรรม์

  - กรมธรรม์ PA ที่ 1 วงเงินค่ารักษา 50,000 บาท
  - กรมธรรม์ PA ที่ 2 วงเงินค่ารักษา 20,000 บาท

  ค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง 60,000 บาท ผู้เอาประกันจะเบิกได้แค่ 60,000 บาท ไม่ใช่ 70,000 บาท โดยจะเบิกจากกรมธรรม์ 1 ก่อนและเบิกกรมธรรม์ 2 หรือ  จะเบิกจากกรมธรรม์ 2 ก่อนและเบิกกรมธรรม์ 1 ก็ได้
 • ส่วนของค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยซื้อกี่กรมธรรม์จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกกรมธรรม์ เช่น

  - กรมธรรม์ PA ที่ 1 วงเงินเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
  - กรมธรรม์ PA ที่ 2 วงเงินเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท

  ผู้รับประโยชน์จะได้สินไหมทดแทนรวมทั้ง 2 กรมธรรม์  เป็นเงิน 700,000  บาท


อัพเดต: 2 ม.ค. 62 - 14:41

ประกันภัยรถยนต์