ต้องการยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทำอย่างไร


หากมีเหตุที่ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
- ขายรถต่อแต่ผู้ซื้อไม่ต้องการใช้กรมธรรม์เดิม
- ต้องการเปลี่ยนประเภทความคุ้มครองเช่น จาก ประกันรถยนต์ 2+ เป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นต้น

สามารถแจ้งต่อบริษัทผู้รับประกันภัยได้ โดยจะมีอัตราการเวนคืนกรมธรรม์แสดงอยู่ในคู่มือที่ส่งไปพร้อมกับกรมธรรม์นั้นๆ
อัตราการเวนคืนจะไม่ได้ลดเป็นสัดส่วนโดยตรงในระยะเวลา 1 ปี เพราะบริษัทประกันมีต้นทุนในการออกกรมธรรม์ เช่น ค่าอากร ค่าภาษี ค่าพนักงาน เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการเวนคืนกรมธรรม์
โดยทั่วไปต้องส่งกรมธรรม์ตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน
อาจต้องส่งหนังสือแสดงความประสงค์ หรือเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทรับประกัน

ท่านสามารถติดต่อตัวแทน/นายหน้า หรือบริษัทรับประกันโดยตรง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
อัพเดต: 14 ก.พ. 57 - 07:54

ประกันภัยรถยนต์