หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) คืออะไร


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note)
หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราว เช่น 30 วันในระหว่างที่ผู้รับประกันภัยรอข้อมูลบางอย่างจากผู้ขอเอาประกันภัย หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการออกกรมธรรม์ ซึ่งในระหว่างนี้สัญญาประกันภัยย่อมเป็นไปตามข้อความ และเงื่อนไขในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวที่ผู้รับประกันภัยออกให้ แต่โดยปกติแล้วจะเป็นเงื่อนไขและข้อคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยจะออกให้ภายหลัง ผลของการคุ้มครองตามหนังสือคุ้มครองชั่วคราวจะสิ้นสุดลง ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยรายนั้นแล้ว หรือระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีการขยายระยะเวลาในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนั้นอีก
อัพเดต: 16 ก.ย. 59 - 23:39

ประกันภัยรถยนต์